Provozní řád

I. Všeobecné podmínky
Vstup do lyžařského areálu je na vlastní riziko. Účastník provozu lyžařského vleku a sjezdovky (návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům, provoznímu řádu a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám. Dodržování provozního řádu v lyžařském areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněná osoba je každý pracovník areálu.
II. Provoz vleků 
2.1. Provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících denně od 9,00 do 16,00 hodin. Provoz sjezdovky při večerním lyžování probíhá ve středu a v sobotu od 18,00 hodin do 21,00 hodin.
2.2. Uzavření vleku z provozních důvodů Při silném větru, bouři, technických poruchách a v jiných případech vyšší moci má provozovatel povinnost vlek uzavřít. Přitom nevzniká žádný nárok na náhradu výdajů. Žádné nároky nevznikají při přerušení činnosti lyžařského vleku z provozních důvodů.
2.3. Jízdenky a jízdné Zakoupením jízdenky s účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu. Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Účastník přepravy je povinen zejména: mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele ji ukázat před nástupem na dopravní zařízení a projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a zaeviduje. Jízdenka je nepřenosná (přiřazena k OP), v případě záměny jízdenky turniket kartu zablokuje, bez nároku na vrácení peněz. Návštěvník areálu se zavazuje:

  • dbát pokynů obsluhy dopravního zařízení

Platným jízdním dokladem je čipová karta. Náhrada denního a časového jízdného se poskytuje pouze:

 • při úrazu způsobeném provozem vleku
 • pokud z důvodu technické poruchy nebo výpadku elektrického proudu nejede vlek déle než 2 hodiny. Záloha na čipovou kartu je 50 Kč. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny zejména v případech, že:
 • jízdenka je úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji:
  • jízdenka je použita neoprávněnou osobou
  • jízdenka je jiným způsobem neplatná a dále v případě hrubého porušení provozního řádu.
Náhrada vícedenního jízdného odpovídá výši rozdílu ceny zakoupené jízdenky a ceny jízdenky odpovídající skutečnému počtu dnů, po kterou tuto její držitel použil, přičemž vícedenní jízdenka bude považována za použitou v příslušném kalendářním dni, pokud bude v tomto dni alespoň jedenkrát použita v odbavovacím zařízení pro vstup do vymezeného nástupního prostoru lanové dráhy či lyžařského vleku. Příklad: Cena zakoupené jízdenky na 5 dní – 1900,- Kč. Držitel skutečně využil jízdenku 3 dny (cena 3 denní jízdenky – 1100,- Kč), dopravce vrátí 800,- Kč.


Náhrada jízdného se nevztahuje na sezonní jízdné a dárkové poukazy. 
 

2.4. Jízda na vleku Na lyžařském vleku je dovolena přeprava pouze jedné osoby. Přeprava dětí do 6 let, které nejsou schopné samostatné jízdy na jednomístném vleku, je povolena pouze po domluvě s obsluhou dolní stanice. Z bezpečnostních důvodů není dovolena přeprava dětí v náručí, na zádech či v podpaží. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku. Během jízdy není dovoleno:

 • vystupovat z trasy lyžařského vleku mimo výstupní stanici
 • umožnit přistoupení další osoby
 • křižovat trasu lyžařského vleku, vyjíždět ze stopy

Při jízdě na lyžařském vleku či sjezdovkách je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba. Zneužití STOP tlačítka se trestá vyloučením z přepravy.

III. Provoz sjezdových tratí

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařského vleku. Na upravených sjezdových tratích se návštěvníci (lyžaři a snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků. Pěším turistům je pohyb po sjezdových tratích zakázán. Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:

 • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
 • je přísně zakázáno vjezd do porostů podél tratí a výjezd z porostů na trať
 • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící
 • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí
 • bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary ( např. slalomy, sněhové můstky apod.)
 • každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto Provozního řádu a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdových tratí a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně uzavřena a označena.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

IV. Úprava sjezdových tratí

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozní doby vleku uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu. S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu lyžařských vleků :

 • k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.
 • k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky. Je nepřípustné manipulovat se sněhovými děly.

Tento provozní řád platí od 12. 10. 2022